Apartment in Pestovo by AB Sretenka

Contemporary wooden apartment located in Pestovo, Russia, designed by Architectural Bureau Sretenka.

008-apartment-pestovo-ab-sretenka

009-apartment-pestovo-ab-sretenka-1050x701

006-apartment-pestovo-ab-sretenka

005-apartment-pestovo-ab-sretenka

003-apartment-pestovo-ab-sretenka-1050x701

016-apartment-pestovo-ab-sretenka-1050x701

010-apartment-pestovo-ab-sretenka-1050x701

011-apartment-pestovo-ab-sretenka

015-apartment-pestovo-ab-sretenka

013-apartment-pestovo-ab-sretenka-1050x701

Photography by Boris Bočkarev

Visit Architectural Bureau Sretenka

  • Facebook
  • Google Plus